SHIPPOP

เงื่อนไขการใช้บริการ (Terms of Use)

          บริษัท ชิปป๊อป จำกัด เราคือพันธมิตรที่รวบรวมบริษัทขนส่ง มาไว้ในระบบเดียว ง่ายต่อการเชื่อมต่อและเลือกใช้บริการที่หลากหลาย โดยเฉพาะคนขายของออนไลน์ โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้บริการโดยละเอียดเพื่อประโยชน์ในการรับบริการจากเรา

          การตกลงสมัครเข้าใช้บริการ ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับว่าได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว และผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการทุกประการและนโยบายความเป็นส่วนตัว เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้มีผลผูกพันผู้ใช้บริการตามกฏหมาย

 

1. เงื่อนไขการใช้บริการของบริษัท ชิปป๊อป จำกัด ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายอันพึ่งต้องปฎิบัติตาม

2. คำจำกัดความ

           2.1 “ผู้ให้บริการ” หมายถึง บริษัท ชิปป๊อป จำกัด ในชื่อของ “เว็บไซต์ SHIPPOP” หรือชื่ออื่นใดอันหมายถึงบริการนี้ และ ให้หมายรวมถึงการงานใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ทั้ง โดยตรงผ่านเว็บไซต์และหรือผ่านตัวแทนในรูปแบบต่างๆ

           2.2 “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง บุคคลใดก็ตามที่เข้าถึง เข้า ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการ หรือเว็บไซต์ ของผู้ให้บริการ

           2.3 “เงื่อนไขการใช้บริการ” หมายถึง ข้อตกลง ข้อกำหนด ข้อสัญญา หรือชื่ออื่นใดที่มีลักษณะแบบเดียวกัน เพื่อแจ้งให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย

           2.4 “การให้บริการ” หมายถึง การให้บริการระบบขนส่งหลากหลายบริษัทที่รวบรวมมาไว้ในระบบเดียว

           2.5 “ข้อมูล” หมายถึง ข้อมูลใดๆที่ผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการให้ทำการแทนได้ให้ไว้แก่ทางเว็บไซต์

           2.6 “ข้อมูลลับ” หมายถึง ข้อมูลต่างๆที่คู่สัญญาได้ให้ไว้แก่กัน ไม่ว่าจะโดยทางวาจา, ลายลักษณ์อักษร หรือข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลใดๆที่ได้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

           2.7 “ค่าบริการ” หมายถึง ค่าบริการขนส่งที่ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมตามที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บ

           2.8 “ตัวแทน” หมายถึง บุคคลและหรือนิติบุคคลใดก็ตาม หรือชื่ออื่นใดอันมีความหมายเดียวกัน ที่ได้รับอนุญาติและหรือได้รับแต่งตั้งให้สามารถนำระบบทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้ของ SHIPPOP

3. การใช้บริการของผู้ให้บริการนั้น ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวต่างๆของผู้ให้บริการทั้งหมดก่อน

4. การสมัครเข้าใช้บริการ การยอมรับข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวต่างๆ ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับได้ว่า อ่านและเข้าใจพร้อมทั้งตกลงยินยอมตามข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัวและหรือข้อบังคับอื่นใดแล้วแต่กรณี

5. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการขนส่งดังต่อไปนี้

           5.1 สัตว์มีชีวิต

           5.2 สิ่งเสพติด

           5.3 สิ่งลามกอนาจาร หรือสิ่งที่มีถ้อยคำ เครื่องหมาย ลวดลาย หยาบช้า

           5.4 วัตถุไวไฟ

           5.5 วัตถุมีคมที่ไม่มีเครื่องหุ้มห่อ ป้องกัน

           5.6 สิ่งโสโครกหรือสิ่งมีพิษ อาจทำให้เกิดอันตรายแก่เจ้าพนักงาน

           5.7 สิ่งของปลอมแปลงหรือลอกเลียนแบบโดยละเมิดลิขสิทธิ์

           5.8 สิ่งอื่นใดอันผิดกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนชาวไทย หรือที่สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำลายความมั่นคง ต่อประเทศชาติ ศาสนา และ สถาบันพระมหากษัตริย์

          การขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการขนส่ง นอกเหนือจากข้างต้นนั้น ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการแก่ผู้ให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการขนส่งในบางกรณีผู้ให้บริการ อาจร้องขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อยืนยันข้อมูลต่างๆและผู้ใช้บริการยอมรับที่ต้องปฎิบัติตามคำร้องขอ

7. ผู้ให้บริการไม่อนุญาติให้นำเข้าและหรือส่งออกซึ่งข้อมูลใดๆ และ หรือเอกสารใดๆเข้ามาในเวบไซด์โดยประการที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ หรือ ซอฟท์แวร์ อันเป็นความผิดตามกฎหมาย

8. ผู้ใช้บริการต้องไม่พยายามหรือกระทำการใดๆที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเน็ตเวิร์ค ซึ่งหมายรวมถึงการกระทำผิดใดๆตามที่กฎหมายกำหนด

9. หากผู้ใช้บริการกำหนดให้บุคคลภายนอกซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการดูแลจัดการบัญชีของท่าน ผู้ให้บริการจะถือว่าการปฏิบัติของบุคคลภายนอกดังกล่าวคือการปฏิบัติของผู้ใช้บริการ หากการปฏิบัติของบุคคลดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายหรือการเสียผลประโยชน์แก่ท่าน ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

10. ผู้ให้บริการไม่อนุญาติให้ผู้ใช้บริการโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้ข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวแก่บุคคลและหรือนิติบุคคลอื่น โดยเด็ดขาด

11. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ จะไม่เปิดเผยความลับหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นใดไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่

           11.1 ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ

           11.2 กระทำการตามที่กฎหมายบังคับ และหรือตามคำสั่งหรือหมายของศาล เป็นต้น

           11.3 เป็นไปตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว

12. ผู้ให้บริการ มีซึ่งสิทธิ ลิขสิทธิ์ และ ทรัพย์สินทางปัญญาในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ และ รูปแบบการแสดงผล ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นจะมีการระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น ห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ มีสำเนา สำรองไว้ ทำเลียนแบบ ทำเหมือน ดัดแปลง ทำเพิ่ม เพื่อนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้บริการ ทั้งนี้เว้นแต่จะได้มีการระบุกำหนดไว้ในข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัว

13. ผู้ให้บริการ สามารถนำข้อมูลใดๆก็ตามที่ผู้ใช้บริการให้กับผู้ให้บริการ โดยผ่าน SHIPPOP ไปใช้ในการวิจัย วิเคราะห์ แยกแยะ และหรืออื่นใด ตามที่เห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ต้องเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้บริการยินยอมให้ใช้ตามข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัว

14. ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการยกเลิกใช้บริการ หรือปรับลดบริการลง ก่อนครบกำหนดสัญญา และผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์เรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดได้ เว้นแต่ทางผู้ให้บริการจะเป็นผู้ยกเลิกบริการเอง โดยจะคืนค่าบริการตามสมควรให้เท่านั้น หากมีการละเมิดข้อตกลงดังกล่าวผู้ให้บริการจะแจ้งเตือน และจะหยุดให้บริการหากผู้ใช้บริการไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง และผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการคืนเงินได้ และหากเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อ ระบบ เครือข่าย และชื่อเสียงของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด กรณี ผู้ใช้บริการเกิดปัญหาในการใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อผู้ให้บริการทาง email : contact@shippop.com หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0929053355 ในเวลาทำการ วัน จันทร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 18.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

15. ผู้ให้บริการ สามารถระงับการใช้บริการแก่ผู้ใช้บริการใดๆ ตามเห็นสมควรได้ ถึงแม้ว่าผู้ใช้บริการจะไม่ได้ละเมิดข้อตกลง เงื่อนไขการใช้การบริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวใดๆก็ตาม โดยผู้ให้บริการจะคืนค่าบริการตามจริงเฉพาะที่ยังไม่ได้ใช้งานเท่านั้น ทั้งนี้งให้เป็นไปตามเงื่อนไขของค่าบริการที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ และผู้ใช้บริการไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระกับผู้ให้บริการแล้วเท่านั้น

16. ผู้ให้บริการ สามารถระงับการใช้บริการแก่ผู้ใช้บริการในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่เข้าสู่ระบบเป็นเวลานาน ซึ่งผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์การระงับบริการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

17. ผู้ให้บริการ อาจระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราว ด้วยเหตุจำเป็นบางประการ และในกรณีที่มีการระงับบริการประเภทที่มีค่าบริการ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนค่าบริการสำหรับระยะเวลาที่ระงับบริการดังกล่าว และถือว่า ผู้ให้บริการไม่มีความรับผิดในการระงับบริการดังกล่าวไม่ว่าประการใด ซึ่งรวมถึงข้อบกพร่องที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า อันอาจจะเกิดจุดบกพร่องของอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือสิ่งอื่นใดที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการและให้บริการ

18. ผู้ให้บริการ ข้อแจ้งให้ทราบและเข้าใจ ดังนี้

           18.1 ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆก็ตามที่เกิดจากการใช้บริการ หรือเกิดจากความบกพร่องของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้หากผู้ใช้บริการจำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหาย ผู้ให้บริการจำกัดความรับผิดต่อค่าเสียหายที่แท้จริงที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท หรือตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร

           18.2 หากความเสียใดๆก็ตามที่ผู้ใช้บริการกระทำการ หรือจงใจกระทำการ หรือพยายามกระทำการไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม อันจะทำให้ผู้ให้บริการได้รับความเสียหาย เสียชื่อเสียง หรือสิ่งใด ผู้ให้บริการมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายได้

           18.3 ข้อกำหนด ข้อตกลง สัญญา หรือข้อความใดในเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หากเป็นโมฆะหรือโมฆียะให้เป็นไปตามกฎหมายของไทยเท่านั้น ทั้งนี้ให้ยกเว้นส่วนที่ไม่ได้เป็นโมฆะหรือโมฆียะให้ใช้บังคับต่อไป

           18.4 กรณีที่ข้อความใดๆมีความขัดหรือแย้งกัน ในฉบับภาษาไทยและฉบับแปลภาษาอื่นๆ ให้ถือตามฉบับภาษาไทยมีผลเหนือฉบับแปลภาษาอื่นๆ

           18.5 การกระทำใดๆก็ตามที่มีผลต่อการใช้บริการของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ให้อยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายไทยเท่านั้น โดยไม่คำนึงสถานที่ตั้งของระบบ ข้อมูล และการใช้งาน รวมถึงกฎหรือบทบัญญัติว่าด้วยการเลือกกฎหมายหรือการขัดกันของกฎหมาย และให้ศาลในราชอาณาจักรไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาชี้ขาดตัดสินข้อพิพาทที่เกิดขึ้นภายใต้ ข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัว

19. ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลง ข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนด สัญญา และหรือชื่ออื่นใดอันมีความหมายเช่นเดียวกัน ในการให้บริการได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีความรับผิดใดๆต่อคู่สัญญาและบุคคลภายนอก

20. หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการระบุน้ำหนักไม่ถูกต้องทางบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินส่วนต่างภายหลังได้ตามจริง

21. ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว หากผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการหลังมีการเปลี่ยนแปลง

 

 

เงื่อนไขการใช้บริการ การจัดส่งต่างประเทศ (Terms of Use)

บริษัท ชิปป๊อป จำกัด เราคือพันธมิตรที่รวบรวมบริษัทขนส่ง มาไว้ในระบบเดียว ง่ายต่อการเชื่อมต่อและเลือกใช้บริการที่หลากหลาย โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้บริการโดยละเอียดเพื่อประโยชน์ในการรับบริการจากเรา

การตกลงสมัครเข้าใช้บริการ ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับว่าได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว และผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการทุกประการและนโยบายความเป็นส่วนตัว เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้มีผลผูกพันผู้ใช้บริการตามกฎหมาย

เงื่อนไขการใช้บริการของบริษัท ชิปป๊อป จำกัด

เงื่อนไขการใช้บริการของบริษัท ชิปป๊อป จำกัด ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายอันพึ่งต้องปฎิบัติตาม

คำจำกัดความ

- “ผู้ให้บริการ” หมายถึง บริษัท ชิปป๊อป จำกัด ในชื่อของ “เว็บไซต์ SHIPPOP” หรือชื่ออื่นใดอันหมายถึงบริการนี้ และ ให้หมายรวมถึงการงานใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ทั้ง โดยตรงผ่านเว็บไซต์และหรือผ่านตัวแทนในรูปแบบต่างๆ

- “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง บุคคลใดก็ตามที่เข้าถึง เข้า ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการ หรือเว็บไซต์ ของผู้ให้บริการ

- “เงื่อนไขการใช้บริการ” หมายถึง ข้อตกลง ข้อกำหนด ข้อสัญญา หรือชื่ออื่นใดที่มีลักษณะแบบเดียวกัน เพื่อแจ้งให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย

- “การให้บริการ” หมายถึง การให้บริการระบบขนส่งหลากหลายบริษัทที่รวบรวมมาไว้ในระบบเดียว

- “ข้อมูล” หมายถึง ข้อมูลใดๆที่ผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการให้ทำการแทนได้ให้ไว้แก่ทางเว็บไซต์

- “ข้อมูลลับ” หมายถึง ข้อมูลต่างๆที่คู่สัญญาได้ให้ไว้แก่กัน ไม่ว่าจะโดยทางวาจา, ลายลักษณ์อักษร หรือข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลใดๆที่ได้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- “ค่าบริการ” หมายถึง ค่าบริการขนส่งที่ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมตามที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บ

- “ตัวแทน” หมายถึง บุคคลและหรือนิติบุคคลใดก็ตาม หรือชื่ออื่นใดอันมีความหมายเดียวกัน ที่ได้รับอนุญาตและหรือได้รับแต่งตั้งให้สามารถนำระบบทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้ของ SHIPPOP

การใช้บริการของผู้ให้บริการนั้น ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวต่างๆของผู้ให้บริการทั้งหมดก่อน

การสมัครเข้าใช้บริการ การยอมรับข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวต่างๆ ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับได้ว่า อ่านและเข้าใจพร้อมทั้งตกลงยินยอมตามข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัวและหรือข้อบังคับอื่นใดแล้วแต่กรณี

ลูกค้าอนุญาตให้ ผู้ให้บริการ รวบรวมหรือรับแพ็คเกจใด ๆ และทั้งหมดที่ส่งถึงลูกค้าจนกว่าลูกค้าจะแจ้งผู้ให้บริการ เป็นลายลักษณ์อักษรถึงความตั้งใจที่จะยกเลิกบริการ

ลูกค้าอนุญาตให้ผู้ให้บริการดำเนินการในนามของลูกค้าในเอกสารใด ๆ ที่จำเป็นตามกฎหมายเพื่อการส่งออกหรือนำเข้าพิธีการ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการไม่ได้ดำเนินการใด ๆ โดยอาศัยอำนาจตามที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวเพื่อลงนามหรือดำเนินการเอกสารใด ๆ ในนามของลูกค้า

ค่าจัดส่ง

อัตราการจัดส่งแบบ“ Door to Door” อาจมีการคิดค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงผันแปรตามคำแนะนำของทีมขายในพื้นที่ของคุณ

ผู้ให้บริการ จะคำนวณอัตราการจัดส่ง“ Door to Door” ตามมูลค่าการขนส่งที่สูงกว่า ระหว่าง น้ำหนักรวม(Gross weight)หรือปริมาตรน้ำหนัก(Volumetric weight) (L x W x H / 5000)

อัตราการจัดส่งและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้ในที่นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของ ผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียวในเวลาใด ๆ กับสิบห้า(15) วันแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าที่จะส่งไปยังที่อยู่อีเมลของผู้มีอำนาจตามที่ระบุ ในแบบฟอร์มใบ

ผู้ให้บริการอาจแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ การแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ใด ๆ และทั้งหมดจะได้รับการเผยแพร่ใน Shippop.com และจะมีผลในวันที่เผยแพร่ ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้เป็นระยะเพื่อให้ได้รับการอัพเดตและปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ การใช้บัญชีของลูกค้าหลังจากการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ จะถือว่าเป็นการยอมรับโดยลูกค้าของข้อกำหนดในการให้บริการฉบับแก้ไขและลูกค้าตกลงที่จะผูกพันตามการเปลี่ยนแปลง / การแก้ไขดังกล่าว

อัตราภาษีและค่าธรรมเนียม

อัตราการจัดส่งจะไม่รวมภาษีสนามบินท้องถิ่นทั้งหมด, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีศุลกากร, การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียม,ศุลกากร, เงินฝากหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขนส่งสินค้าของลูกค้าซึ่งจะเป็น ความรับผิดชอบของลูกค้าเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยผู้ใช้บริการต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนของค่าใช้จ่ายข้างต้น

ผู้ให้บริการ จะไม่มีภาระผูกพันในการชำระภาษีศุลกากรค่าธรรมเนียมและ / หรือภาษีที่เกี่ยวข้องในนามของลูกค้า ลูกค้าจะต้องจ่ายภาษีศุลกากรค่าธรรมเนียมและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งที่นำเข้าก่อนผู้ให้บริการ ที่ปล่อยการจัดส่งและ / หรือเอกสารการจัดส่ง

การชำระเงินค่าบริการ

ผู้ให้บริการจะออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าสำหรับการจัดส่งทั้งหมดที่จัดส่งภายใต้บัญชีของลูกค้าโดยไม่ได้รับการยืนยันจากลูกค้าล่วงหน้า

ผู้ให้บริการจะออกใบแจ้งหนี้ลูกค้าเป็นรายเดือนและลูกค้าตกลงชำระเงินเต็มจำนวนของใบแจ้งหนี้คงค้างใด ๆ ภายใน 7 วันนับจากวันที่ใบแจ้งหนี้

หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการระบุน้ำหนักไม่ถูกต้องส่งผลให้ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการเพิ่ม ผู้ให้บริการสามารถเรียกเก็บเงินส่วนต่างภายหลังได้ตามจริงผ่านระบบ URL Payment แต่ในกรณีการระบุน้ำหนักไม่ถูกต้องส่งผลให้ผู้ให้บริการได้รับชำระค่าบริการเกินจริง ผู้ให้บริการจะดำเนินการคืนเงินส่วนที่ได้รับเกินจากผู้ใช้บริการ โดยจะคืนค่าบริการเป็นคูปองส่วนลดเพื่อนำไปใช้ในครั้งต่อไป

การตรวจสอบ

ชิปป๊อบ หรือ และบริษัทผู้นำส่ง มีสิทธิในการเปิดตรวจสอบสิ่งจัดส่งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัยหรือศุลกากรหรือเหตุผลที่ชอบอื่น

การขนส่งสินค้าที่ไม่สามารถนำส่งได้

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการขนส่งดังต่อไปนี้

- สัตว์มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต พืชพันธุ์ เมล็ดพันธุ์พืช ไม้ต้องห้ามและ สมุนไพรที่ขึ้นทะเบียนเป็นยา

- ห้ามชิ้นส่วนมนุษย์ รวมถึงเถ้าอัฐิ

- ห้ามอาหารสด อาหารที่มีน้ำประกอบ อาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ

- สิ่งเสพติด และ สิ่งผิดกฎหมาย

- สิ่งลามกอนาจาร หรือสิ่งที่มีถ้อยคำ เครื่องหมาย ลวดลาย หยาบช้า

- วัตถุไวไฟ และห้ามสิ่งของต้องห้ามในการขนส่งทางอากาศ สินค้าที่เป็นถ่านหรือแบตเตอรี่ทุกชนิด

- วัตถุมีคมที่ไม่มีเครื่องหุ้มห่อ ป้องกัน วัตถุแตกหักง่าย รวมถึงวัตถุหีบห่อบรรจุภัณฑ์ชำรุดหรือไม่ได้มาตรฐาน

- สิ่งโสโครกหรือสิ่งมีพิษ สารเคมีทุกชนิด สินค้าอันตราย วัตถุอันตราย สิ่งที่เป็นอันตรายทางชีวภาพ เชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส สารกัมมันตภาพรังสี รวมถึงสินค้าที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ สิ่งของต้องห้ามตามข้อบังคับของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ไอเอทีเอ (องค์การขนส่งทางอากาศสากล) ไอซีเอโอ (องค์การการบินพลเรือนสากล) เอดีอาร์ (ข้อบังคับทางการขนส่งสินค้าอันตรายบนเส้นทางยุโรป) หรือตามกฎของหน่วยงานรัฐบาลใดๆ หรือ องค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- ห้ามอาวุธปืนที่ประกอบเป็นชิ้นสมบูรณ์แล้ว รวมถึงกระสุน และอาวุธทุกชนิดและส่วนประกอบต่างๆของอาวุธยุทธภัณฑ์ วัตถุระเบิด – อาวุธปืนทั้งจริงและเลียนแบบ

- สิ่งของปลอมแปลงหรือลอกเลียนแบบโดยละเมิดลิขสิทธิ์

- ห้ามเงินสดและสิ่งต่างๆ ที่สามารถทดแทนเงินสดได้ เช่น เช็ค ธนบัตร หรือตราสารหนี้ ภาษีอากรแสตมป์ ต่างๆ รวมถึง เอกสารนิติกรรมเฉพาะผู้ถือที่ตกลงกัน เอกสารทางบัญชี หรือเอกสารที่มีเพียงฉบับเดียว สลากกินแบ่ง ลอตเตอรี่ หรือสื่อการพนันต่างๆ

- ห้ามโลหะหรือหินอันมีค่า ทองคำ เครื่องเพชร พลอย อัญมณี หรือสิ่งของที่มีมูลค่าสูงต่างๆ รวมถึงองค์พระ พระเครื่อง เทวรูป และวัตถุโบราณต่างๆ

- วัตถุที่ไม่ได้ทำการสำแดงรายละเอียดต่อศุลกากรเมื่อเข้าเกณฑ์ที่จะต้องกระทำ ตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรที่บังคับใช้

- สิ่งอื่นใดอันผิดกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนชาวไทย หรือที่สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำลายความมั่นคง ต่อประเทศชาติ ศาสนา และ สถาบันพระมหากษัตริย์

- การขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการขนส่ง นอกเหนือจากข้างต้นนั้น ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลูกค้ารับรองว่าจะไม่ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมอนาจารหรือฉ้อโกงหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ ผู้ให้บริการ หรือประเทศต้นกำเนิดหรือประเทศปลายทางหรือข้อบังคับอื่น ๆ ลูกค้ายอมรับว่าการใช้บริการใด ๆ จะต้องเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศสหพันธ์รัฐและท้องถิ่นทั้งหมด กฎหมายดังกล่าวรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการธนาคารการฟอกเงินการลงโทษทางการค้าและการก่อการร้าย หากพบว่าการจัดส่งนั้นประกอบไปด้วยวัตถุต้องห้ามตามที่กล่าวมาข้างต้นหากเกิดกรณีต้องรับผิดชอบใดๆ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว

การคุ้มครองภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศ

ถ้าการจัดส่งนั้นเป็นการขนส่งทางอากาศ และไปยังที่หมายสุดท้ายหรือหยุดในประเทศอื่นๆนอกจากประเทศที่สินค้าถูกส่งออกให้มีการจัดการและบังคับใช้ตามหลักอนุสัญญามอนทรีออล หรืออนุสัญญาวอร์ซอว์ สำหรับการขนส่งระหว่างชาติอาจมีการใช้ข้อตกลงการขนส่งสินค้าทางถนน (ซีเอ็มอาร์) ทั้งนี้ข้อตกลงและอนุสัญญาเหล่านี้ จะจำกัดความรับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น

การจัดเส้นทาง

ผู้ส่งสินค้ายอมรับเส้นทาง และการเปลี่ยนแปลงเส้นทางทุกเส้นทาง รวมถึงความเป็นไปได้ในการที่สินค้าจะถูกส่ง โดยเส้นทางที่ต้องมีการหยุดหรือพักระหว่างเส้นทาง

การรับคืนสิ่งจัดส่ง

สำหรับสิ่งจัดส่งที่ไม่สามารถดำเนินการจัดส่งได้ ไม่ว่าด้วยเหตุอันใด ผู้ส่งต้องรับคืนสิ่งจัดส่งภายใน 14 วัน นับจากวันที่ชิปป๊อบตอบรับการจัดส่ง หากเลยเวลากำหนด ชิปป๊อบจะไม่รับผิดชอบต่อ ความสูญหายหรือเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้น

การจัดส่งล่าช้าและการการันตีคืนเงิน

ชิปป๊อบทำการพยายามอย่างเหมาะสมในทุกกรณีในการดำเนินการจัดส่งให้ตรงตามหมายกำหนดการปกติของชิปป๊อบ โดยตารางเวลานี้จะไม่ถือเป็นข้อผูกพันและไม่ใช่ส่วนหนึ่งของข้อตกลง ทั้งนี้ ชิปป๊อบจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือความเสียหายใดๆทั้งสิ้นที่เกิดจากความล่าช้า

สถานการณ์นอกเหนือความควบคุมของชิปป๊อบ

ชิปป๊อบจะไม่รับผิดต่อการสูญหายหรือ ความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์อื่นใดที่นอกเหนือความควบคุมของชิปป๊อบ ความเสียหายดังกล่าวต้องไม่เกิดจากการบรรจุหรือห่อหุ้มสิ่งของไม่แข็งแรง และตามข้อกำหนดของขนส่งโดยบริษัท ชิปป๊อป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ สินค้าที่จัดอยู่ในประเภทเสี่ยงแตกหักได้ง่าย เช่น แก้ว เซรามิค ไม้ และอื่นๆ รวมถึง ความเสียหายทางไฟฟ้าและแม่เหล็กหรือ การลบเลือนที่เกิดขึ้นกับภาพอิเลคโทรนิคส์และภาพถ่าย ข้อมูล ข้อมูลบันทึกอัดเก็บ ความบกพร่องหรือลักษณะอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามธรรมชาติ ของสิ่งของที่จัดส่ง ถึงแม้ว่าชิปป๊อบจะรับทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวก็ตาม รวมทั้งการกระทำหรือการละเว้นการกระทำของบุคคลอื่นใดที่ไม่ได้รับการว่าจ้างหรือทำสัญญากับชิปป๊อบ ตัวอย่างเช่น ผู้จัดส่ง ผู้รับ บุคคลที่สาม หน่วยงานภาษีอากรและหน่วยงานรัฐอื่นๆ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว ไซโคลน พายุ น้ำท่วม หมอก สงคราม เครื่องบินตก การห้ามส่งสินค้าออกท่า การประท้วงหรือความวุ่นวายกลางเมือง การกระทำต่างๆของภาคอุตสาหกรรม

การรับประกันการจัดส่ง และระยะเวลาในการเรียกร้องความเสียหาย

การรับประกันการจัดส่ง Aramex

ความรับผิดของผู้ให้บริการ สำหรับการสูญหายหรือความเสียหายต่อการจัดส่ง ถูกจำกัดไว้น้อยกว่า (i) มูลค่าของการจัดส่ง หรือ (ii) หนึ่งร้อยดอลลาร์สหรัฐ (100 ดอลลาร์สหรัฐ) หรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นต่อการจัดส่งโดยไม่คำนึงถึงลักษณะของการเรียกร้อง ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อมอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องเช่นการสูญเสียกำไร

ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อบทลงโทษใด ๆ ที่กำหนดหรือสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากเอกสารหรือสินค้าของลูกค้าที่ถูกยึดโดยศุลกากรหรือหน่วยงานราชการอื่น ๆ และลูกค้าชดใช้ค่าเสียหายหรือการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ให้บริการ

การเรียกร้องความเสียหายทุกชนิดจะต้องเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งถึง ผู้ให้บริการภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ผู้ให้บริการตอบรับสินค้าเพื่อการจัดส่ง หากไม่เป็นไปตามนั้น ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

ผู้ให้บริการขอแจ้งให้ทราบและเข้าใจ ดังนี้

- ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆก็ตามที่เกิดจากการใช้บริการ หรือเกิดจากความบกพร่องของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ หากผู้ให้บริการจำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหาย ผู้ให้บริการจำกัดความรับผิดต่อค่าเสียหายที่แท้จริงที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท ต่อพัสดุ 1 ชิ้น และตามเงื่อนไขของแต่ละขนส่งสำหรับบริการขนส่งด่วนทางอากาศเท่านั้น หรือตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร

- หากความเสียใดๆก็ตามที่ผู้ใช้บริการกระทำการ หรือจงใจกระทำการ หรือพยายามกระทำการไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม อันจะทำให้ผู้ให้บริการได้รับความเสียหาย เสียชื่อเสียง หรือสิ่งใด ผู้ให้บริการมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายได้

- ข้อกำหนด ข้อตกลง สัญญา หรือข้อความใดในเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หากเป็นโมฆะหรือโมฆียะให้ยกเว้นส่วนที่ไม่ได้เป็นโมฆะหรือโมฆียะให้ใช้บังคับต่อไป

- กรณีที่ข้อความใดๆมีความขัดหรือแย้งกัน ในฉบับภาษาไทยและฉบับแปลภาษาอื่นๆ ให้ถือตามฉบับภาษาไทยมีผลเหนือฉบับแปลภาษาอื่นๆ

- การกระทำใดๆก็ตามที่มีผลต่อการใช้บริการของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ให้อยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายไทยเท่านั้น โดยไม่คำนึงสถานที่ตั้งของระบบ ข้อมูล และการใช้งาน รวมถึงกฎหรือบทบัญญัติว่าด้วยการเลือกกฎหมายหรือการขัดกันของกฎหมาย และให้ศาลในราชอาณาจักรไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาชี้ขาดตัดสินข้อพิพาทที่เกิดขึ้นภายใต้ ข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัว

ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลง ข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนด สัญญา และหรือชื่ออื่นใดอันมีความหมายเช่นเดียวกัน ในการให้บริการได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีความรับผิดใดๆต่อคู่สัญญาและบุคคลภายนอก

ผู้ให้บริการอาจใช้ดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวในการกำจัด ทำลาย ประมูล หรือจำหน่ายสินค้าใด ๆ ของลูกค้าภายในยี่สิบเอ็ด (21) วันนับหลังจากวันที่เข้ารับสินค้า หากลูกค้าไม่แสดงสิทธิเข้ารับพัสดุจากการขนส่งดังกล่าวต่อบริษัท

ในการพิจารณาการยอมรับรายการที่รับผิดชอบและความรับผิดชอบที่สำคัญของผู้ให้บริการ ลูกค้าจะให้ ผู้ให้บริการหลุดพ้น จากความรับผิดชอบทั้งหมดอย่างชัดเจนสำหรับการสูญเสียความเสียหายหรือการจัดการอื่น ๆ ของรายการที่รับผิดชอบ นอกจากการหลุดพ้นดังกล่าวลูกค้ายังสละสิทธิ์ใด ๆ และทั้งหมดในการเรียกร้องต่อผู้ให้บริการในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่รับผิดชอบ

ผู้ให้บริการรับผิดชอบเฉพาะแพ็คเกจการจัดส่งที่มีชื่อเดียวกับลูกค้าที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มใบสมัคร สำหรับแพ็คเกจใด ๆ ที่ได้รับไปยังบัญชีที่ไม่ตรงกับชื่อที่เกี่ยวข้องในแบบฟอร์มใบสมัคร ผู้ให้บริการอาจเลือกที่จะไม่ส่งมอบพัสดุตามดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียว

กฎหมายที่บังคับใช้

ลูกค้าตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ ป้องกัน และถือ Shippop และ บริษัท ในเครือ บริษัทย่อย บริษัทใหญ่ บริษัทแม่ แฟรนไชส์เจ้าหน้าที่ตัวแทนและพนักงานไม่เป็นอันตรายต่อการสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย การเรียกร้อง ความต้องการ หนี้สิน การตัดสิน บัญชีการชำระเงิน ค่าใช้จ่าย และสาเหตุของการกระทำประเภทหรือที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บัญชีและบริการรวมถึง แต่ไม่ จำกัด ความต้องการ การเรียกร้อง และสาเหตุใด ๆของการกระทำสำหรับการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานดังกล่าว จากความล้มเหลวของบริการไปรษณีย์ หน่วยงานไปรษณีย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือบริการจัดส่งเชิงพาณิชย์ใด ๆ ที่จะส่งมอบตรงเวลา หรือมิเช่นนั้นการล้มเหลวในการส่งมอบการจัดส่งใด ๆ จากความเสียหายหรือสูญหายของเนื้อหาการจัดส่ง และจากการละเมิดใด ๆ โดยลูกค้าตามข้อกฎหมายระหว่างประเทศ สหพันธรัฐ รัฐ หรือท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะถูกตีความและตีความตามกฎหมายของประเทศปลายทาง

หากส่วนใดส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถูกตีความว่าผิดกฎหมายไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ข้อกำหนดหรือส่วนดังกล่าวจะถือว่าล้าสมัยและถูกลบออกจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในขณะที่ส่วนอื่น ๆ ทั้งหมดของข้อกำหนดและ เงื่อนไขและส่วนที่เหลือของส่วนใด ๆ ที่ถูกตีความว่าผิดกฎหมายไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการแก่ผู้ให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการขนส่งในบางกรณีผู้ให้บริการ อาจร้องขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อยืนยันข้อมูลต่างๆลูกค้าจะต้องส่งใบแจ้งหนี้และ / หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งของผู้ให้บริการตามที่ร้องขอโดย ผู้ให้บริการ ศุลกากร หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เป็นทางการตามที่ร้องขอและผู้ใช้บริการยอมรับที่ต้องปฎิบัติตามคำร้องขอ

ความล้มเหลวของฝ่ายใด ๆ ในการบังคับใช้ข้อกำหนด ข้อตกลง หรือเงื่อนไขของข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาหรือการใช้สิทธิใด ๆ ในที่นี้จะไม่ดำเนินการใด ๆ ตามที่เห็นสมควร

ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว หากผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการหลังมีการเปลี่ยนแปลง

ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้นำเข้าและหรือส่งออกซึ่งข้อมูลใดๆ และ หรือเอกสารใดๆเข้ามาในเว็บไซด์โดยประการที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ หรือ ซอฟท์แวร์ อันเป็นความผิดตามกฎหมาย

ผู้ใช้บริการต้องไม่พยายามหรือกระทำการใดๆที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเน็ตเวิร์ค ซึ่งหมายรวมถึงการกระทำผิดใดๆตามที่กฎหมายกำหนด

หากผู้ใช้บริการกำหนดให้บุคคลภายนอกซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการดูแลจัดการบัญชีของท่าน ผู้ให้บริการจะถือว่าการปฏิบัติของบุคคลภายนอกดังกล่าวคือการปฏิบัติของผู้ใช้บริการ หากการปฏิบัติของบุคคลดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายหรือการเสียผลประโยชน์แก่ท่าน ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้ข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวแก่บุคคลและหรือนิติบุคคลอื่น โดยเด็ดขาด

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ จะไม่เปิดเผยความลับหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นใดไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่

- ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ

- กระทำการตามที่กฎหมายบังคับ และหรือตามคำสั่งหรือหมายของศาล เป็นต้น

- เป็นไปตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว

ผู้ให้บริการ มีซึ่งสิทธิ ลิขสิทธิ์ และ ทรัพย์สินทางปัญญาในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ และ รูปแบบการแสดงผล ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นจะมีการระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น ห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ มีสำเนา สำรองไว้ ทำเลียนแบบ ทำเหมือน ดัดแปลง ทำเพิ่ม เพื่อนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้บริการ ทั้งนี้เว้นแต่จะได้มีการระบุกำหนดไว้ในข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัว

ผู้ให้บริการ สามารถนำข้อมูลใดๆก็ตามที่ผู้ใช้บริการให้กับผู้ให้บริการ โดยผ่าน SHIPPOP ไปใช้ในการวิจัย วิเคราะห์ แยกแยะ และหรืออื่นใด ตามที่เห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ต้องเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้บริการยินยอมให้ใช้ตามข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัว

ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่ร้องขอเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้และการร้องขอจากหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายเพื่อดำเนินการบริการอย่างถูกต้องหรือเพื่อปกป้อง ผู้ให้บริการ ลูกค้าหรือซับพลายเออร์

ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการยกเลิกใช้บริการ หรือปรับลดบริการลง ก่อนครบกำหนดสัญญา และผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์เรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดได้ เว้นแต่ทางผู้ให้บริการจะเป็นผู้ยกเลิกบริการเอง โดยจะคืนค่าบริการตามสมควรให้เท่านั้น หากมีการละเมิดข้อตกลงดังกล่าวผู้ให้บริการจะแจ้งเตือน และจะหยุดให้บริการหากผู้ใช้บริการไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง และผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการคืนเงินได้ และหากเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อ ระบบ เครือข่าย และชื่อเสียงของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ผู้ให้บริการ สามารถระงับการใช้บริการแก่ผู้ใช้บริการใดๆ ตามเห็นสมควรได้ ถึงแม้ว่าผู้ใช้บริการจะไม่ได้ละเมิดข้อตกลง เงื่อนไขการใช้การบริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวใดๆก็ตาม โดยผู้ให้บริการจะคืนค่าบริการตามจริงเฉพาะที่ยังไม่ได้ใช้งานเท่านั้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของค่าบริการที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ และผู้ใช้บริการไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระกับผู้ให้บริการแล้วเท่านั้น

ผู้ให้บริการ สามารถระงับการใช้บริการแก่ผู้ใช้บริการในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่เข้าสู่ระบบเป็นเวลานาน ซึ่งผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์การระงับบริการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้ให้บริการ อาจระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราว ด้วยเหตุจำเป็นบางประการ และในกรณีที่มีการระงับบริการประเภทที่มีค่าบริการ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนค่าบริการสำหรับระยะเวลาที่ระงับบริการดังกล่าว และถือว่า ผู้ให้บริการไม่มีความรับผิดในการระงับบริการดังกล่าวไม่ว่าประการใด ซึ่งรวมถึงข้อบกพร่องที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า อันอาจจะเกิดจุดบกพร่องของอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือสิ่งอื่นใดที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการและให้บริการ

ลูกค้าตกลงว่า ผู้ให้บริการอาจยุติการให้บริการดังกล่าวแก่ลูกค้าด้วยเหตุผลที่ดี สาเหตุที่ดีจะรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียง:

ก) การใช้บริการของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายลามกอนาจารหรือฉ้อโกงหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ห้ามโดยผู้ให้บริการ ประเทศต้นทาง ประเทศปลายทางหรือกฎระเบียบหรือกฎหมายอื่น ๆ

ข) ความล้มเหลวของลูกค้าในการชำระเงินที่ค้างชำระกับผู้ให้บริการเมื่อถึงกำหนด; และ

ค) ลูกค้าละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้

ลูกค้ารับทราบว่าในการพิจารณาสาเหตุที่ดีตามที่ระบุไว้ในที่นี้การกระทำของบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าในการใช้บริการจะถือเป็นของลูกค้า

ลูกค้ารับทราบและตกลงให้บริการโดยผู้ให้บริการเพื่อจุดประสงค์ในการนำเข้าสินค้าตามที่กำหนดไว้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ลูกค้ารับรองว่าจะไม่ใช้ที่อยู่“ Drop and Ship” เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการใช้ที่อยู่และรายละเอียดของบัญชีเป็นที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินหรือรวมถึงที่อยู่ในรายละเอียดการติดต่อของลูกค้า เว็บไซต์หรือนามบัตรของลูกค้า การละเมิดของลูกค้าข้างต้นจะเป็นสาเหตุที่ดีและจะนำไปสู่การยกเลิกโดยผู้ให้บริการ