SHIPPOP ส่งของ ส่งพัสดุด่วน เปรียบเทียบราคาขนส่ง
SHIPPOP ส่งของ ส่งพัสดุด่วน เปรียบเทียบราคาขนส่ง

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

         บริษัท ชิปป๊อป จำกัด (“ชิปป๊อป” หรือ “เรา“) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและบุคคลที่อยู่ในความดูแลหรืออำนาจปกครองของท่านเป็นอย่างยิ่ง เราจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่ออธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) ของเรา รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะครอบคลุมถึงข้อมูลที่เราได้รับจากท่านผ่านการใช้บริการของเราหรือแพลตฟอร์มที่ถูกควบคุมโดยเราเท่านั้นโดยไม่คำนึงถึงประเทศหรือภูมิภาคที่เราให้บริการ

         นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้บริการ กรุณาศึกษาเกี่ยวกับโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างรอบคอบก่อนเข้าใช้บริการเพื่อทำความเข้าใจนโยบายและแนวทางปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและวิธีที่เราใช้เพื่อปฏิบัติต่อข้อมูลดังกล่าว สำหรับการใช้บริการหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของเราในแต่ละครั้งจะถือว่าท่านได้อ่านและตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว

1.
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1.1

บุคคลที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลส่วนบุคคล

ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังต่อไปนี้

1)
ผู้ใช้บริการหรือลูกค้าของเราซึ่งได้แก่บุคคลที่ใช้บริการหรือซื้อสินค้าของเราหรือจากเรา ผู้แสดงความสนใจในบริการหรือสินค้าของเรา ผู้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจัดโดยเรา บุคคลผู้เข้าชม ติดต่อหรือใช้งานช่องทางที่มีอยู่ในปัจจุบันหรืออาจมีขึ้นในอนาคตของเราซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้บริการของเราผ่านเว็บไซต์ www.shippop.com แอปพลิเคชัน และบุคคลอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
2)
กรรมการ พนักงาน บุคคลติดต่อ ผู้รับมอบอำนาจหรือมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการหรือลูกค้าเป็นนิติบุคคล และให้รวมถึงผู้ที่ข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเรา โดยในกรณีนี้เราขอแนะนำให้ท่านดำเนินการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวรับทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
3)
บุคคลซึ่งไม่ใช่ผู้ใช้บริการหรือลูกค้าของเราโดยตรง แต่เรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวเนื่องจากบุคคลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมระหว่างท่านกับเรา เช่น ผู้รับพัสดุ ผู้นำส่งพัสดุ เป็นต้น

1.2

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เรามีความจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

1)
ข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคล เช่น ชื่อสกุล รูปถ่าย เพศ บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง
2)
ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า เช่น ชื่อร้านค้า โลโก้ร้านค้า
3)
ข้อมูลในการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่
4)
ข้อมูลพัสดุและประกันพัสดุ เช่น ข้อมูลการสร้างรายการขนส่ง หมายเลขพัสดุ ใบปะหน้าพัสดุ ใบจัดส่งสินค้า/พัสดุ ยอดพัสดุ
5)
ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร หน้าบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต ยอดเก็บเงินปลายทาง ใบเสร็จรับเงิน
6)
ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงหรือการใช้บริการและแพลตฟอร์มของชิปป๊อป เช่น หมายเลขไอพี คุกกี้
7)
ข้อมูลที่ท่านแจ้ง กรอก ส่ง หรืออัพโหลดแก่เรา เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ (User Name) รหัสผ่าน (Passcode) อีเมล (Email Address) ไฟล์ข้อมูลปลายทาง
8)
ข้อมูลบัญชีโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ในกรณีที่ท่านสร้างบัญชีผู้ใช้ผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียดังกล่าว เช่น Facebook
9)
ข้อมูลที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มของเรา เช่น ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (Web Page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses) ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
10)
ข้อแนะนำหรือความคิดเห็นของท่าน

   

โดยเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นจากช่องทางที่หลากหลายดังต่อไปนี้

1)
การกรอกข้อมูล การส่งเอกสาร การลงทะเบียนหรือการสมัครสมาชิกผ่านช่องทางของเราทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์
2)
การใช้งานและการเยี่ยมชมของท่านผ่านระบบ เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา รวมถึงการใช้คุกกี้หรือโปรแกรม tracking อื่นๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
3)
การซื้อสินค้า และ/หรือ การใช้บริการของเราทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์
4)
การทำธุรกรรม สัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารต่าง ๆ ในลักษณะเดียวกันระหว่างท่านกับเรา
5)
การสนทนาและบันทึกการสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ ระหว่างท่านกับเราเพื่อสอบถามข้อมูล การบริการ หรือการช่วยเหลือด้านการใช้งาน
6)
การเคลมพัสดุหรือการทำประกันพัสดุ
7)
ข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลภายนอก เช่น ผู้ให้บริการด้านต่าง ๆ แก่เรา คู่ค้าทางธุรกิจของเรา แหล่งข้อมูลสาธารณะที่มีข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของท่าน
8)
การเชื่อมกับต่อกับ Facebook ซึ่งเราอาจขอให้ท่านป้อนรหัสผ่าน Facebook ของท่าน โดยเราจะไม่เก็บรวบรวมหรือจัดเก็บรหัสผ่านดังกล่าว
9)
แบบสำรวจความเห็นของลูกค้า
10)
การเข้าร่วมการแข่งขันหรือการส่งเสริมการตลาดของเรา
11)
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการของเราผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์
12)
ช่องทางอื่นใดของเราที่มีอยู่ในปัจจุบันหรืออาจมีขึ้นในอนาคต

ในกรณีท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าน เช่น กรรมการ พนักงาน บุคคลติดต่อ ท่านรับรองว่าท่านได้แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และท่านมีสิทธิในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมทั้งอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

สำหรับข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากท่านผ่านบุคคลที่สาม เว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นใดที่เรามิได้เป็นผู้จัดทำ เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ของบุคคล เว็บไซต์หรือช่องทางดังกล่าวเพื่อจะได้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยเราไม่สามารถรับรองข้อความหรือรับรองการดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้โดยบุคคล เว็บไซต์หรือช่องทางดังกล่าวได้ และเราไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ หากบุคคลที่สาม เว็บไซต์หรือช่องทางเหล่านั้นไม่ได้ดำเนินการตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ประกาศไว้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์หรือไม่สามารถให้ข้อมูลบางประเภทแก่เรา เราอาจไม่สามารถเข้าทำสัญญากับท่านได้หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่มีต่อท่านได้ หรือท่านอาจไม่สามารถใช้บริการหรือแพลตฟอร์มของชิปป๊อปได้ทั้งหมดหรือบางส่วนแล้วแต่กรณี หรือท่านอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากเราได้อย่างเต็มที่

2.
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะรวบรวม เก็บรักษา อัพเดท แบ่งปัน ประมวลผล และใช้ข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้นเพียงเท่าที่จำเป็นภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ กฎหมาย และความยินยอมของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1)
เพื่อใช้ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน รวมทั้งการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งาน
2)
เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่มีต่อท่านหรือการให้บริการของเรา เช่น การให้บริการรวบรวมผู้ให้บริการขนส่งและจัดส่งพัสดุโดยผู้ให้บริการขนส่งที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเรา การชำระเงินค่าบริการ การให้บริการประกันพัสดุและการเคลมพัสดุ การเช็คสถานะพัสดุ
3)
เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของเราหรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่เรา
4)
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การตรวจสอบและป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมาย การบริหารจัดการธุรกิจของเรา การป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยของบริการหรือระบบของเรา
5)
เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้ตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519
6)
เพื่อการติดต่อ การสอบถามข้อมูล การดูแลลูกค้า หรือการช่วยเหลือด้านการใช้งาน
7)
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านและการปฏิบัติตามคำร้องขอของท่าน เช่น การค้นหาจุดบริการส่งพัสดุ การเข้าระบบหรือการใช้บริการโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ การจัดทำรายงานต่าง ๆ
8)
เพื่อการนำเสนอข้อมูล การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขายหรือกิจกรรมทางการตลาด เช่น การส่งข่าวสาร การประชาสัมพันธ์บริการหรือสินค้า โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษของเรา
9)
เพื่อการวิจัย การวิเคราะห์ การสํารวจ การแยกแยะและคาดการณ์ข้อมูลทั้งในเชิงสถิติ การตลาด และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องในกิจการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (Marketing and Data Analysis) ซึ่งทำให้เรารู้จักท่านมากขึ้นและตอบสนองความต้องการของท่านได้อย่างถูกต้อง
10)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ ควบคุมคุณภาพและพัฒนาธุรกิจ สินค้า บริการ และระบบของเราและเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้ดียิ่งขึ้น
11)
เพื่อการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวม การขายกิจการ การถ่ายโอนธุรกิจหรือสินทรัพย์อื่น ๆ การลงทุนในธุรกิจของเรา และการกระทำอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน ในกรณีที่การเปิดเผยและการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรมนั้น
12)
เพื่อดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่กฎหมายอนุญาต เช่น วัตถุประสงค์ในการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล เป็นต้น

ในบางกรณีเราจำเป็นต้องขอให้ท่านส่งภาพถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชนเพื่อดำเนินการพิสูจน์และยืนยันตัวตน ซึ่งอาจทำให้เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวที่ไม่มีความจำเป็นต่อการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเรา เช่น ข้อมูลศาสนาบนบัตรประชาชน เป็นต้น โดยเราขอแจ้งให้ท่านทราบว่าท่านมีสิทธิปิดทับข้อมูลดังกล่าวออกก่อนเปิดเผยข้อมูล และเราไม่มีเจตนาเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้นแต่อย่างใด

หากเราจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่านเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เราจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านก่อนหรือในขณะที่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด และหากเราจะรวบรวม เก็บรักษา อัพเดท แบ่งปัน ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ข้างต้น เราจะดำเนินการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และในกรณีที่จำเป็นเราจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยังไม่บรรลุนิติภาวะและไม่มีความสามารถในการเข้าทำนิติกรรมบิดามารดาหรือผู้ปกครองของบุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

3.
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของท่านหรือที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ ดังต่อไปนี้

3.1

การบริหารจัดการภายในองค์กร

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้นแก่บุคคลภายในบริษัทซึ่งรวมถึงผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง และ/หรือบุคลากร

3.2

ผู้ให้บริการ

เท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ในธุรกิจของเรา เช่น การโทรคมนาคม การจัดเก็บข้อมูล การให้บริการด้านเทคโนโลยี การชำระเงินและระบบการชำระเงิน โลจิสติกส์ การขนส่งพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและการบัญชี การตลาด ประกันภัย การพัฒนาสินค้าหรือบริการ ผู้สอบบัญชี หรือบริการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่ท่าน เป็นต้น

3.3

คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลบางอย่างกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์หรือด้านประกันภัยที่เป็นพันธมิตรกับเราเพื่อการติดต่อประสานงาน การให้บริการต่าง ๆ และการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่ท่าน โดยเราจะเปิดเผยขอมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลดังกล่าวบนพื้นฐานเรื่องที่ต้องรู้

3.4

การถ่ายโอนธุรกิจ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมหรือการขายกิจการ หรือการถ่ายโอนสินทรัพย์อื่น ๆ โดยฝ่ายที่รับโอนต้องปฏิบัติกับข้อมูลของท่านในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายนี้ รวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

3.5

การดำเนินการตามกฎหมายหรือคำสั่งหน่วยงานรัฐ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการดำเนินคดี การปฏิบัติตามคำสั่งศาล หมายเรียก คำสั่งหน่วยงานรัฐ หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่น ๆ

3.6

บุคคลภายนอก

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำร้องขอของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือตามที่กฎหมายอนุญาต

ในกรณีที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลอื่นหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นให้บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา เช่น การให้บริการจัดส่งพัสดุ เราจะกำหนดให้หน่วยงานดังกล่าวดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับและจะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผยและเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

4.
การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคล องค์กร ระบบประมวลผลแบบคลาวด์ หรือเซิร์ฟเวอร์ (server) ที่ตั้งอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งเราได้เข้าทำสัญญา ทั้งนี้ เราจะดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศปลายทางนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ หรือกรณีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

5.
วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนเซิร์ฟเวอร์บริษัทของเราในประเทศไทย และ/หรือบนเซิร์ฟเวอร์บริษัทของเราในต่างประเทศ องค์กร ระบบประมวลผลแบบคลาวด์ หรือเซิร์ฟเวอร์ (server) ที่ตั้งอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งเราได้เข้าทำสัญญา ทั้งนี้ เราจะดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศปลายทางนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ หรือกรณีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

6.
ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นผู้ใช้บริการหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับเราและเป็นระยะเวลา 10 ปีภายหลังจากที่ท่านไม่ได้ใช้บริการหรือมีความสัมพันธ์กับเรา หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหรืออาจมากกว่าระยะเวลาดังกล่าวในกรณีที่เรายังสามารถประมวลผลข้อมูลดังกล่าวได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยเราจะลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านตามขั้นตอนการทำลายข้อมูลของเราหรือตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

7.
ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อให้การให้บริการหรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญาหรือข้อตกลงต่าง ๆ เป็นไปอย่างทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ท่านจะทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของเรา มีความเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และถูกต้อง โดยท่านจะแจ้งให้เราทราบเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการเปลี่ยนแปลงหรือท่านสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา

8.
สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้

8.1
สิทธิขอถอนความยินยอม (right to withdraw consent) หากท่านได้ให้ความยินยอม เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น โดยท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลาผ่านทางเมนูจัดการความเป็นส่วนตัวหรือแจ้งให้เราทราบ
8.2
สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูล (right to be informed) ท่านมีสิทธิได้รับแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม ช่องทางในการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
8.3
สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (right to access) ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา และขอให้เราทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยว่าเราได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร
8.4
สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล (right to data portability) ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่เราได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติและมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค
8.5
สิทธิขอคัดค้าน (right to object) ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์
8.6
สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล (right to erasure/destruction) ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าเราหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว
8.7
สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (right to restriction of processing) ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่เราอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่เราหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ท่านขอให้เราระงับการใช้แทน
8.8
สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (right to rectification) ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
8.9
สิทธิร้องเรียน (right to lodge a complaint) ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าเราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดยติดต่อมาที่ชิปป๊อปตามรายละเอียดท้ายนโยบายนี้ ทั้งนี้ หากเราปฏิเสธคำขอเราจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบภายใน 30 วันผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

9.
การควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านและภายใต้ความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรืออาจเลือกที่จะปฏิเสธไม่รับข้อมูล โปรโมชั่น หรือสื่อทางการตลาดใด ๆ จากบริการหรือสินค้าของชิปป๊อปก็ได้ เพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ชิปป๊อปทราบ

10.
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต หน้าบัญชีธนาคาร เป็นต้น นอกจากนี้เราจัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น นอกจากนี้เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย เราได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมาตรการที่ไม่น้อยกว่าระดับที่กฎหมายกำหนด

11.
การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านใช้งานอินเตอร์เน็ตหรือเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยเราอาจใช้งานคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกันเพื่อการเข้าสู่ระบบของท่านอย่างต่อเนื่อง การรักษาความปลอดภัย การพัฒนาการให้บริการของชิปป๊อปให้มีประสิทธิภาพ การประเมินการใช้บริการของท่าน และการวิเคราะห์เชิงสถิติ โดยท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์มิให้ใช้งานคุกกี้หรือเครื่องมื่ออืน ๆ ด้วยตนเอง ทั้งนี้ การปิดหรือจำกัดการใช้งานคุกกี้อาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้แพลตฟอร์มหรือบริการของชิปป๊อปได้อย่างเต็มที่

11.1
ประเภทคุกกี้
1)
คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies)

คุกกี้เหล่านี้มีความสำคัญต่อการให้บริการบนแพลตฟอร์มแก่ท่านและทำให้ท่านสามารถใช้คุณลักษณะที่สำคัญได้ คุกกี้เหล่านี้จะช่วยในด้านการยืนยันตัวบุคคลของผู้ใช้งานและช่วยป้องกันการปลอมแปลงบัญชีผู้ใช้งาน หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้เราจะไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ เราจึงจำเป็นต้องใช้คุกกี้ดังกล่าวนี้เพื่อให้บริการแก่ท่าน

2)
คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functional Cookies)

คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราสามารถจดจำสิ่งที่ท่านเลือกเมื่อใช้งานแพลตฟอร์ม เช่น การจดจำข้อมูลการสร้างขนส่งครั้งล่าสุดของคุณ โดยคุกกี้เหล่านี้เป็นคุกกี้แบบถาวรซึ่งจะทำให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่สะดวกต่อการใช้งานและอำนวยความสะดวกในการกรอกข้อมูลเมื่อท่านใช้งานแพลตฟอร์มในครั้งต่อไป ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์จะใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ต่อไป ท่านสามารถลบคุกกี้เหล่านี้ผ่าน Browser ของท่านได้ด้วยตนเอง

3)
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies)

คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มของเรา รวมถึงทำให้เราเข้าใจถึงวิธีการที่ผู้ใช้งานใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา สิ่งเหล่านี้จะช่วยปรับปรุงวิธีการทำงานของแพลตฟอร์มและทำให้มั่นใจว่าผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ง่ายขึ้น

4)
คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการเข้าหน้าเว็บไซต์ จุดเยี่ยมชมและสนใจของท่านเพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับท่าน โดยคุกกี้นี้จะช่วยให้เราสามารถประเมินประสิทธิภาพด้านการตลาด และนำเสนอโฆษณาที่ท่านอาจสนใจ ในการใช้คุกกี้นี้เราอาจแบ่งปันข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของเราภายใต้ความยินยอมของท่าน

11.2
การจัดการ Cookies

ท่านสามารถต้ังค่ามิให้ Browser ของท่านตกลงรับ Cookies ของเราได้โดยเลือกที่เมนูตั้งค่าคุกกี้บนแพลตฟอร์มของเรา หรือที่ จัดการความเป็นส่วนตัว

12.
การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกิดขึ้น เราจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าที่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของท่าน เราจะแจ้งการละเมิดให้ท่านทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

13.
การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ชิปป๊อปอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อความเหมาะสมหรือสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและการดำเนินงานของเรา หรือ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราจึงขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เยี่ยมชมแพลตฟอร์มหรือใช้บริการของเรา การที่ท่านใช้แพลตฟอร์มหรือบริการของเราต่อไปภายหลังที่ได้มีการแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ถือว่าท่านยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้ เราอาจขอความยินยอมจากท่านเพิ่มเติม หากกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้

14.
ช่องทางการติดต่อ

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือต้องการใช้สิทธิใด ๆ เรายินดีที่จะตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะและคำติชมทั้งหลายอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการ ให้บริการของชิปป๊อปต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับเราผ่านช่องทางดังนี้

บริษัท​ ชิปป๊อป​ จำกัด​ (สำนักงานใหญ่)​

เลขที่ 34 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 3 ห้องเลขที่ A04-402 ชั้นที่ 4

ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

อีเมล contact@shippop.com

เว็บไซต์ https://www.shippop.com

นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565

SHIPPOP

บริษัท​ ชิปป๊อป​ จำกัด​ (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 34 ห้องเลขที่ A04-402 ชั้นที่ 4

อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 3

ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เลขผู้เสียภาษี 0105558183739

ดาวน์โหลดแอป ฟรี!

ติดต่อเรา

(+66) 2-096-6629

จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 19.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผ่าน LINE

Add Friend SHIPPOP

© Copyright 2015 - 2024 All Rights Reserved by SHIPPOP