SHIPPOP

เปิดรับสมาชิกร่วมทีมกับ SHIPPOP

 • ลักษณะงาน
  • นำเสนอบริการด้านออนไลน์ให้ได้ตามยอด เน้นการติดต่อแบบ Corporate และลูกค้าองค์กร
  • วิเคราะห์ และ วางแผน Proposal ของบริการ เพื่อกระตุ้นการขาย และการใช้งาน
  • ประสานงานกับทีมบริหารจัดการ เพื่อให้ผลงานสำเร็จตามเป้าหมาย
 • คุณสมบัติ
  • อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
  • หากมีประสบการณ์ด้านการขาย และติดต่อองค์กร หรือบริษัท จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สนใจงานด้านการขาย , ทำยอดขายตามเป้าหมาย, ค่าคอมมิชชั่นสูง
  • มีโอกาสเติบโตในหน้าที่
  • มีทักษะสื่อสารที่ดี รักการบริการ ทำงานเป็นทีมได้ (หากพูดภาษาอังกฤษได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม
  • ประกันสังคม
  • โบนัส
  • ค่าน้ำมันรถ (กรณี ต้องทำงานนอกสถานที่)
  • ลาหยุด ลากิจ ลาป่วย
  • วันหยุดประจำปี วันหยุดราชการ วันหยุดขัตฤกษ์ ตามกฎหมาย
  • เที่ยวประจำปี
  • อื่นๆ ตามความเหมาะสม
 • สถานที่ทำงาน
  • สถานที่ทำงาน ติด BTS อนุสาวรีย์ กรุงเทพฯ : อาคารพญาไท
 • ต้องการสมัครงานในตำแหน่งนี้
  • ส่ง E-mail ตำแหน่งงานที่ท่านต้องการสมัคร พร้อมแนบประวัติส่วนตัว (Resume) และผลงานที่ผ่านมา (Portfolio) ส่งมาที่ job@shippop.com
   
ใช้หัวอีเมล์ [สมัครงาน SHIPPOP] หรือ โทร. 065-5127897
 • ลักษณะงาน
  • นำเสนอบริการด้านออนไลน์ให้ได้ตามยอด ผ่านช่องทางโทรศัพท์
  • วิเคราะห์ และ วางแผน Proposal ของบริการ
  • ประสานงานกับทีมบริหารจัดการ เพื่อให้ผลงานสำเร็จตามเป้าหมาย
 • คุณสมบัติ
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • หากมีประสบการณ์ด้านการขายทางโทรศัพท์ 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สนใจงานด้านการขาย , ทำยอดขายตามเป้าหมาย, ค่าคอมมิชชั่นสูงเว่อร์
  • มีโอกาสเติบโตในหน้าที่
  • มีทักษะสื่อสารที่ดี รักการบริการ ทำงานเป็นทีมได้
 • สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม
  • ประกันสังคม
  • โบนัส
  • ค่าน้ำมันรถ (กรณี ต้องทำงานนอกสถานที่)
  • ลาหยุด ลากิจ ลาป่วย
  • วันหยุดประจำปี วันหยุดราชการ วันหยุดขัตฤกษ์ ตามกฎหมาย
  • เที่ยวประจำปี
  • อื่นๆ ตามความเหมาะสม
 • ต้องการสมัครงานในตำแหน่งนี้
 • สถานที่ทำงาน
  • สถานที่ทำงาน ติด BTS อนุสาวรีย์ กรุงเทพฯ : อาคารพญาไท
  • ส่ง E-mail ตำแหน่งงานที่ท่านต้องการสมัคร พร้อมแนบประวัติส่วนตัว (Resume) และผลงานที่ผ่านมา (Portfolio) ส่งมาที่ job@shippop.com
   
ใช้หัวอีเมล์ [สมัครงาน SHIPPOP] หรือ โทร. 065-5127897
 • ลักษณะงาน
  • ออกแบบและพัฒนาเว็บไซค์ shippop.com ด้วย PHP, HTML, CSS, Javascript
  • มีความเข้าใจปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งานเว็บไซค์ shippop.com และเว็บไซค์พันธมิตรของ shippop.com สามารถเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมุ่งมั่นในการเขียนโค๊ดที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพสูง
  • ออกแบบและพัฒนาระบบที่ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน หรือแผนกอื่นๆในองค์กร
  • แบ่งปันความรู้และประสบการณ์กับเพื่อนร่วมงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 • คุณสมบัติ
  • จบปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ GPA ไม่ต่ำกว่า 2.5 ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
  • มีความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP, HTML, CSS, Javascript
  • สามารถพัฒนาเว็บไซค์ได้ทั้ง Frontend และ Backend
  • มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการออกแบบและใช้งาน Web API
  • มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมบน Framework มาแล้วอย่างน้อย 1 Framework
  • มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูลทั้ง Relational และ Non-relational
  • มีความเข้าใจ Design pattern และ OOP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้และประสบการณ์ React Angular หรือ Vue.js จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
  • มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
 • สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม
  • ประกันสังคม
  • โบนัส
  • ค่าน้ำมันรถ (กรณี ต้องทำงานนอกสถานที่)
  • ลาหยุด ลากิจ ลาป่วย
  • วันหยุดประจำปี วันหยุดราชการ วันหยุดขัตฤกษ์ ตามกฎหมาย
  • เที่ยวประจำปี
  • อื่นๆ ตามความเหมาะสม
 • สถานที่ทำงาน
  • สถานที่ทำงาน ติด BTS อนุสาวรีย์ กรุงเทพฯ : อาคารพญาไท
 • ต้องการสมัครงานในตำแหน่งนี้
  • ส่ง E-mail ตำแหน่งงานที่ท่านต้องการสมัคร พร้อมแนบประวัติส่วนตัว (Resume) และผลงานที่ผ่านมา (Portfolio) ส่งมาที่ job@shippop.com
   
ใช้หัวอีเมล์ [สมัครงาน SHIPPOP] หรือ โทร. 065-5127897
 • ลักษณะงาน
  • สามารถออกแบบ UI หน้าเว็บทั้งบน Desktop และ Mobile ได้
  • สามารถนำ UI ที่ออกแบบไปจัดเรียงเป็น HTML/CSS ที่มีโครงสร้างดี และสวยงาม หน้าเว็บโหลดเร็ว
  • แบ่งปันความรู้และประสบการณ์กับเพื่อนร่วมงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 • คุณสมบัติ
  • จบปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ GPA ไม่ต่ำกว่า 2.5 ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
  • มีทักษะในการออกแบบ UI และมีความรู้ความสามารถในการเขียน HTML/CSS
  • มีทักษะความรู้ในการออกแบบ Responsive Design
  • ชอบค้นคว้าหาความรู้ ศึกษาเว็บไซค์ที่หลากหลาย อัพเดทเทรนด์และเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวกับการออกแบบอยู่เสมอ
  • มีความรู้ในด้าน SEO จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ความสามารถในการเขียน Javascript Jquery จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้และประสบการณ์ React Angular หรือ Vue.js จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
  • มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
 • สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม
  • ประกันสังคม
  • โบนัส
  • ค่าน้ำมันรถ (กรณี ต้องทำงานนอกสถานที่)
  • ลาหยุด ลากิจ ลาป่วย
  • วันหยุดประจำปี วันหยุดราชการ วันหยุดขัตฤกษ์ ตามกฎหมาย
  • เที่ยวประจำปี
  • อื่นๆ ตามความเหมาะสม
 • สถานที่ทำงาน
  • สถานที่ทำงาน ติด BTS อนุสาวรีย์ กรุงเทพฯ : อาคารพญาไท
 • ต้องการสมัครงานในตำแหน่งนี้
  • ส่ง E-mail ตำแหน่งงานที่ท่านต้องการสมัคร พร้อมแนบประวัติส่วนตัว (Resume) และผลงานที่ผ่านมา (Portfolio) ส่งมาที่ job@shippop.com
   
ใช้หัวอีเมล์ [สมัครงาน SHIPPOP] หรือ โทร. 065-5127897
 • ลักษณะงาน
  • ตรวจสอบเอกสาร / หลักฐานการเปิดบัญชีลูกค้า / ตรวจสอบยอดการชำระเงินของลูกค้า / ตรวจสอบยอดค่าใช้จ่าย COD
  • จัดทำใบเสนอราคา / ออกใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จ / ใบหักภาษี​ ณ ที่จ่าย
  • จัดเตรียมเอกสารภายในองค์กร พร้อมทั้งยื่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • จัดซื้อและควบคุมการเบิกจ่ายสต๊อกอุปกรณ์สำนักงาน รวมถึงดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน รวมถึงชำระค่าบริการต่างๆภายในสำนักงาน
  • ติดตามลูกหนี้การค้าบริษัท และ ยอดค้างชำระ
  • ประสานงานภายในองค์กร
  • ประสานงานด้านบัญชีและเอกสารต่างๆ กับลูกค้าที่ติดต่อกับบริษัท
 • คุณสมบัติ
  • อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
  • มีความละเอียดรอบคอบ
  • มีโอกาสเติบโตในหน้าที่
  • มีทักษะสื่อสารที่ดี รักการบริการ ทำงานเป็นทีมได้
  • มีความรู้ด้านบัญชีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ขยัน มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
 • สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม
  • ประกันสังคม
  • โบนัส
  • ค่าน้ำมันรถ (กรณี ต้องทำงานนอกสถานที่)
  • ลาหยุด ลากิจ ลาป่วย
  • วันหยุดประจำปี วันหยุดราชการ วันหยุดขัตฤกษ์ ตามกฎหมาย
  • เที่ยวประจำปี
  • อื่นๆ ตามความเหมาะสม
 • สถานที่ทำงาน
  • สถานที่ทำงาน ติด BTS อนุสาวรีย์ กรุงเทพฯ : อาคารพญาไท
 • ต้องการสมัครงานในตำแหน่งนี้
  • ส่ง E-mail ตำแหน่งงานที่ท่านต้องการสมัคร พร้อมแนบประวัติส่วนตัว (Resume) และผลงานที่ผ่านมา (Portfolio) ส่งมาที่ job@shippop.com
   
ใช้หัวอีเมล์ [สมัครงาน SHIPPOP] หรือ โทร. 065-5127897
 • ลักษณะงาน
  • รับเรื่องจากลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา
  • แนะนำวิธีการใช้งานระบบให้กับลูกค้า
  • แก้ไขปัญหา และ ให้คำแนะนำลูกค้าหากเกิดปัญหาต่างๆ
  • ผสานงานติดต่อกับขนส่งที่เป็นพันธมิตรของเราผ่านช่องทางต่างๆ
  • ผสานงานกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องภายในบริษัท
  • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำใบเสนอราคา ตรวจสอบ เอกสาร ลูกค้า
  • วางแผน ทำเนื้อหา จัดทำข้อมูล บทความต่างเพื่อใช้ในการสื่อสารกับลูกค้า
  • ดูแลผู้ที่แวะเข้ามาเยี่ยมออฟฟิต
 • คุณสมบัติ
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • สามาถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีความละเอียดรอบคอบ
  • มีโอกาสเติบโตในหน้าที่
  • มีทักษะสื่อสารที่ดี รักการบริการ ทำงานเป็นทีมได้
  • ขยัน มีความรับผิดชอบในงานที่หัวหน้าฝ่ายมอบหมาย
  • ใจรักในงานบริการ
  • สรุปและจับใจความต้องการของลูกค้า
  • พูดให้ลูกค้ารับฟังและใจเย็นลงได้
 • สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม
  • ประกันสังคม
  • โบนัส
  • ค่าน้ำมันรถ (กรณี ต้องทำงานนอกสถานที่)
  • ลาหยุด ลากิจ ลาป่วย
  • วันหยุดประจำปี วันหยุดราชการ วันหยุดขัตฤกษ์ ตามกฎหมาย
  • เที่ยวประจำปี
  • อื่นๆ ตามความเหมาะสม
 • สถานที่ทำงาน
  • สถานที่ทำงาน ติด BTS อนุสาวรีย์ กรุงเทพฯ : อาคารพญาไท
 • ต้องการสมัครงานในตำแหน่งนี้
  • ส่ง E-mail ตำแหน่งงานที่ท่านต้องการสมัคร พร้อมแนบประวัติส่วนตัว (Resume) และผลงานที่ผ่านมา (Portfolio) ส่งมาที่ job@shippop.com
   
ใช้หัวอีเมล์ [สมัครงาน SHIPPOP] หรือ โทร. 065-5127897
 • ลักษณะงาน
  • ระบุกลยุทธ์ดิจิตอลและกำหนดแผนปฏิบัติการ
  • ทำงานร่วมกับทีมงานภายในและภายนอก เพื่อจัดกลยุทธ์ดิจิตอล และทำให้ประสบผลสำเร็จ
  • นำเสนองบประมาณที่จำเป็นเพื่อใช้ในการทำการตลาด
  • แข็งขันการวิจัยและการแนะนำโครงการดจิติตอลใหม่ๆ สำหรับการใช้งาน
 • คุณสมบัติ
  • ระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาดิจิตอลหรือออนไลน์ และมีประสบการณ์ด้านงานเว็บหรือโครงการ
  • อายุ 25-40 ปีที่มีประสบการณ์ทางด้านการตลาดหรือดิจิตัล
  • มีประสบการณ์ในบริษัท ที่ให้บริการด้าน Website หรือ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่ดี และภาษาอังกฤษ
  • คล่องแคล่ว / ความคิดชิงบวก /คิดวิเคราะห์
  • ยิงโฆษณาผ่าช่องทางต่างๆ
 • สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม
  • ประกันสังคม
  • โบนัส
  • ค่าน้ำมันรถ (กรณี ต้องทำงานนอกสถานที่)
  • ลาหยุด ลากิจ ลาป่วย
  • วันหยุดประจำปี วันหยุดราชการ วันหยุดขัตฤกษ์ ตามกฎหมาย
  • เที่ยวประจำปี
  • อื่นๆ ตามความเหมาะสม
 • สถานที่ทำงาน
  • สถานที่ทำงาน ติด BTS อนุสาวรีย์ กรุงเทพฯ : อาคารพญาไท
 • ต้องการสมัครงานในตำแหน่งนี้
  • ส่ง E-mail ตำแหน่งงานที่ท่านต้องการสมัคร พร้อมแนบประวัติส่วนตัว (Resume) และผลงานที่ผ่านมา (Portfolio) ส่งมาที่ job@shippop.com
   
ใช้หัวอีเมล์ [สมัครงาน SHIPPOP] หรือ โทร. 065-5127897