SHIPPOP

ตรวจสอบราคา

กรอกรหัสไปรษณีย์ เทียบราคาค่าใช้จ่ายเบื้องต้น


ขนส่งที่ให้บริการ เงื่อนไขการใช้งาน ราคาค่าบริการ สถานที่รับของ ระยะเวลา
THP
เงื่อนไขการใช้งาน
ขั้นต่ำ 1 ชิ้น
ราคาค่าบริการ
37 บาท
สถานที่รับของ
ส่งที่ไปรษณีย์
ระยะเวลา
ภายใน 1 - 2 วัน
TP2
เงื่อนไขการใช้งาน
ขั้นต่ำ 1 ชิ้น
ราคาค่าบริการ
21 บาท
สถานที่รับของ
ส่งที่ไปรษณีย์
ระยะเวลา
ภายใน 3 - 5 วัน
NJV
เงื่อนไขการใช้งาน
ขั้นต่ำ 1 ชิ้น
ราคาค่าบริการ
19 บาท
สถานที่รับของ
รับที่บ้าน
ระยะเวลา
-
TRUE
เงื่อนไขการใช้งาน
ขั้นต่ำ 3 ชิ้น
ราคาค่าบริการ
25 บาท
สถานที่รับของ
รับที่บ้าน
ระยะเวลา
ภายใน 1 วัน
BEST
เงื่อนไขการใช้งาน
ขั้นต่ำ 1 ชิ้น
ราคาค่าบริการ
25 บาท
สถานที่รับของ
รับที่บ้าน
ระยะเวลา
ภายใน 1 - 2 วัน
FLE
เงื่อนไขการใช้งาน
ขั้นต่ำ 1 ชิ้น
ราคาค่าบริการ
25 บาท
สถานที่รับของ
รับที่บ้าน
ระยะเวลา
ภายใน 1 - 2 วัน
เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเข้ารับล่าช้า และการจัดส่งพัสดุในบางพื้นที่ ทำให้คลาดเคลื่อนประมาณ 1-2 วัน
ECP
เงื่อนไขการใช้งาน
ขั้นต่ำ 1 ชิ้น
ราคาค่าบริการ
28 บาท
สถานที่รับของ
ส่งที่ไปรษณีย์
ระยะเวลา
ภายใน 1 - 2 วัน
SCG
เงื่อนไขการใช้งาน
ขั้นต่ำ 1 ชิ้น
ราคาค่าบริการ
28 บาท
สถานที่รับของ
รับที่บ้าน
ระยะเวลา
ภายใน 1 - 3 วัน
KRYD
เงื่อนไขการใช้งาน
ขั้นต่ำ 1 ชิ้น
ราคาค่าบริการ
30 บาท
สถานที่รับของ
ส่งที่ Shop Kerry
ระยะเวลา
ภายใน 1 - 3 วัน
CJE
เงื่อนไขการใช้งาน
ขั้นต่ำ 20 ชิ้น
ราคาค่าบริการ
30 บาท
สถานที่รับของ
รับที่บ้าน
ระยะเวลา
ภายใน 1 - 2 วัน
ARM
เงื่อนไขการใช้งาน
ขั้นต่ำ 1 ชิ้น
ราคาค่าบริการ
30 บาท
สถานที่รับของ
รับที่บ้าน
ระยะเวลา
ภายใน 1 - 2 วัน
LLM
เงื่อนไขการใช้งาน
ขั้นต่ำ 1 ชิ้น
ราคาค่าบริการ
33 บาท
สถานที่รับของ
รับที่บ้าน
ระยะเวลา
ภายใน 1 - 3 ชั่วโมง
APF
เงื่อนไขการใช้งาน
ขั้นต่ำ 2 ชิ้น
ราคาค่าบริการ
35 บาท
สถานที่รับของ
รับที่บ้าน
ระยะเวลา
ภายใน 1 วัน
BEE
เงื่อนไขการใช้งาน
ขั้นต่ำ 1 ชิ้น
ราคาค่าบริการ
40 บาท
สถานที่รับของ
รับที่บ้าน
ระยะเวลา
ภายใน 1 - 2 วัน
SCGC
เงื่อนไขการใช้งาน
ขั้นต่ำ 1 ชิ้น
ราคาค่าบริการ
120 บาท
สถานที่รับของ
รับที่บ้าน
ระยะเวลา
ภายใน 1 - 3 วัน
SCGF
เงื่อนไขการใช้งาน
ขั้นต่ำ 1 ชิ้น
ราคาค่าบริการ
120 บาท
สถานที่รับของ
รับที่บ้าน
ระยะเวลา
ภายใน 1 - 3 วัน
JWDC
เงื่อนไขการใช้งาน
ขั้นต่ำ 5 ชิ้น
ราคาค่าบริการ
120 บาท
สถานที่รับของ
รับที่บ้าน
ระยะเวลา
ภายใน 1 - 3 วัน
JWDF
เงื่อนไขการใช้งาน
ขั้นต่ำ 5 ชิ้น
ราคาค่าบริการ
170 บาท
สถานที่รับของ
รับที่บ้าน
ระยะเวลา
ภายใน 1 - 3 วัน
ถ้าต้องการใช้งานแบบละเอียด กรุณากดปุ่มเข้าสู่ระบบค่ะ